เผยแพร่ผลงานวิจัย

RESEARCH
เผยแพร่งานวิจัยของ ว่าที่ ร้อยโท สันติสุข โมฬา
Icon-2
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบร่วมมือร่วมกับการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
Research-methodology1
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
Icon Research
ผลงานวิจัยของนายสายันห์  ประโกสันตัง