ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งวิทยาลัย

เผยแพร่ผลงานวิจัย

RESEARCH
เผยแพร่งานวิจัยของ ว่าที่ ร้อยโท สันติสุข โมฬา
Icon-2
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบร่วมมือร่วมกับการเสริมต่อการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมทักษะ การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
Research-methodology1
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานโดยใช้กระบวนการเรียนรู้โครงงานแบบร่วมมือ เพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม
Icon Research
ผลงานวิจัยของนายสายันห์  ประโกสันตัง

 

 


กิจกรรมน่าสนใจ

นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

นิทรรศการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร และตัวละครวรรณคดีไทยในชุดรีไซเคิล ๒๐๒๐ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสนองนโยบาย ๓D) ซึ่งจะจัดกิจกรรมในวันพุธ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. (คาบกิจกรรม)


โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง